Privacy › MEE Drenthe

Privacy

Cliënten hebben recht op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Deze bescherming is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn. De wet is bedoeld als richtlijn voor het beheer van persoonsgegevens en activiteiten die rond de gegevensbestanden plaatsvinden.

MEE Drenthe heeft op basis van de wet een privacyreglement opgesteld. In dit reglement is geregeld hoe we met persoonsgegevens omgaan en welke rechten en plichten hieruit voortvloeien.

Deze bescherming van de privacy houdt kort gezegd in:

  • Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer, van een ieder van wie er persoonsgegevens zijn opgenomen in het registratiesysteem;
  • Het voorkomen dat persoonsgegevens, die in het registratiesysteem zijn opgenomen voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn opgenomen;
  • Het regelen van het inzage- en correctierecht.

Daarnaast hanteert MEE Drenthe de volgende richtlijnen:

  • Om goede ondersteuning aan u als cliënt te kunnen bieden, maakt de consulent een dossier aan. In dit dossier staan alleen gegevens vermeld die ook bij u bekend zijn.
  • Om uw vragen te helpen oplossen kan het nodig zijn om gegevens te moeten verstrekken aan derden, bijvoorbeeld een zorgaanbieder van wie u begeleiding wenst te ontvangen, of aan het indicatieorgaan om een indicatie te krijgen voor de benodigde begeleiding.
  • De consulent bespreekt dit met u en zal u vragen een “akkoordverklaring” te ondertekenen. Er worden alleen gegevens verstrekt die nodig zijn om uw vraag te realiseren.
  • Soms is het nodig om informatie op te vragen bij derden, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Het opvragen van deze gegevens gaat altijd in overleg met u als cliënt en de consulent legt uit waar de informatie voor nodig is.
  • Als er sprake is van een crisissituatie dan kan het betekenen dat de consulent bij andere zorgaanbieders moet zoeken naar een goede oplossing voor uw situatie. Als het enigszins mogelijk is zal dit altijd in overleg met u plaatsvinden.

U heeft recht op inzage in uw dossier. We hanteren hierbij de wettelijke bepalingen rond leeftijd, beoordelingsvermogen (bijvoorbeeld curatorschap) en afspraken bij scheiding en co-ouderschap.
Wilt u gebruikmaken van uw recht op inzage dan kunt u een afspraak maken met uw consulent.

Cookies

Vanuit de website plaatsen we cookies om bijvoorbeeld bezoekersaantallen, bezochte pagina's en gebruikte webbrowsers te registreren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. We maken gebruik van het programma ‘Google Analytics’  om het bezoek- en doorklikgedrag van de websitebezoeker te analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.