Bestuur en Toezicht › MEE Drenthe

Bestuur en Toezicht

Hoe wordt het bestuur en toezicht geregeld bij MEE Drenthe?

Bestuur

Het bestuur van MEE Drenthe wordt gevormd door één directeur-bestuurder. Deze directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie, het realiseren van de doelstelling van de stichting en het vaststellen van het algemeen beleid. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hanteren een Bestuursreglement, vastgesteld in 2011 en gewijzigd in 2014. De directeur-bestuurder a.i. is mevr. B. Aukema.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur- bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting door:

  • het jaarlijks aanschuiven van een delegatie bij het overleg met de Cliëntenraad;
  • het jaarlijks aanschuiven van een delegatie bij het overleg met de Ondernemingsraad;
  • het overleg met de externe accountant over de jaarrekening;
  • het klankborden met de directeur-bestuurder met betrekking tot de strategische ontwikkelingen;
  • het bespreken van het jaarplan;
  • het goedkeuren van het strategisch meerjarenbeleidsplan, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.

 

Jaarlijks ontvangt de Raad van Toezicht een jaarrekening en tussentijds regelmatig een voortgangsrapportage, waarin onder meer de uitputting van de exploitatie, de productiecijfers en de voortgang met betrekking tot organisatiedoelen aan bod komen.

De Raad van Toezicht bestaat uit drs. J. H. de Jonge (voorzitter), drs. M. H. Stuker (vice-voorzitter),  mw. drs. M.I.A. Valk. Meer informatie over de Raad van Toezicht en Bestuur vindt u in het Bestuursverslag 2015.

Download bestuursverslag 2017