Diensten › MEE Drenthe

Diensten

We bieden onafhankelijke dienstverlening aan mensen met een beperking. Dat doen we integraal en op alle levensgebieden: opvoeden en opgroeien, onderwijs en werken, wonen en relaties, geldzaken en wet- en regelgeving.  We bieden onze diensten aan organisaties en gemeenten aan in het sociaal domein, het onderwijs, maar ook het aan het bedrijfsleven.

Cliëntondersteuning

MEE ondersteunt mensen met een beperking. In de Wmo en de Wlz staat dat mensen recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat betekent dat het belang en de behoefte van de cliënt voorop staan in relatie met gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Zo dragen we optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Psychodiagnostisch onderzoek bij jongeren en volwassenen

Je hebt soms in je werk te maken met mensen die op meerdere gebieden vastlopen in hun leven. Dat kan zijn bij wonen, werken, in relaties of bij de opvoeding. Niet altijd is duidelijk wat hiervan de oorzaak is. De interventies die je als sociaal werker hebt ingezet, hebben weinig effect. In dit soort situaties kan het goed zijn om een psychodiagnostisch onderzoek te doen naar het cognitief en maatschappelijke functioneren van de persoon. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog van MEE Drenthe en is onderdeel van de cliëntondersteuning. Het kan daarom alleen worden aangevraagd door een consulent van MEE Drenthe.  MEE Drenthe biedt ook de mogelijkheid om door consultatie van de orthopedagoog af te stemmen of een onderzoek noodzakelijk is of dat er andere interventies nodig zijn. Onder Publicaties vindt u de flyer van Psychodiagnostisch onderzoek.

Schoolmaatschappelijk Werk

Door inzet van een schoolmaatschappelijk werker van MEE op scholen voor speciaal onderwijs, kan de expertise van MEE ingebracht worden waar het gaat om leerlingen met bijzondere zorgvragen.  De maatschappelijk werker kan ouders en kinderen die dat nodig hebben snel helpen met lichte vormen van psychosociale hulp, advies en ondersteuning. En wanneer het nodig is kan doorverwezen worden naar andere instanties.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Een bedrijfsmaatschappelijk werker van MEE kan werknemer in uw organisatie bijstaan en ondersteunen, wanneer deze door zijn/haar beperking problemen heeft op de werkvloer of op andere levensgebieden. Hierdoor kan het ziekteverzuim omlaag gebracht worden en uitval worden voorkomen.

MEE op Weg

Veel mensen met een beperking reizen met het speciaal vervoer naar school, werk, dagbesteding, sport of vrienden. Door veranderingen en bezuinigingen in de zorg zullen gemeenten vaker moeten kiezen voor effectieve, maar goedkopere vervoersmogelijkheden. Het project MEE op Weg van MEE Drenthe kan hierbij ingezet worden. Binnen dit project leren mensen met een beperking om met behulp van een reismaatje zo zelfstandig mogelijk te reizen. Of dit nu met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer is. Door te reizen met reguliere vervoersmiddelen maken mensen met een beperking meer deel uit van de samenleving.

Navigator

Zoveel mogelijk jongeren met een beperking aan het werk en uit de Wajong, en daarmee een betere kwaliteit van leven meegeven. Dat is het doel van het project Navigator. Consulenten van MEE Drenthe worden op de scholen ingezet. Zij gaan met name op overgangsmomenten de leerlingen/cliënten ondersteunen en de andere hulp- en dienstverleners op de juiste momenten inschakelen ten behoeve van de cliënt. De Navigator houdt de jongere in beeld, ook als deze van school is en aan het werk. Dat continue volgen moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk jongeren voor hun 27ste levensjaar een dusdanige leef- en werksituatie hebben ontwikkeld dat zij een voor hen zinvolle en zingevende bijdrage aan de samenleving kunnen blijven leveren. De praktijkscholen zijn een eerste 'vindplaats voor de jongeren die nog een plek moeten verwerven op de arbeidsmarkt. Ook andere vindplaatsen kunnen worden aangeboord.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over een van onze diensten? Neem dan contact op MEE Drenthe, T 0592 30 39 99.