MEE partner Sportakkoord

Sporten en bewegen voor iedereen, waaronder mensen met een beperking!
Het Ministerie van VWS heeft ingestemd met een plan van MEE NL om bij te dragen aan de uitvoering van het ambitieuze Sportakkoord. Dat richt zich op inclusieve sport voor alle Nederlanders, waaronder mensen met een beperking. Doelen van het totale project zijn sportbevordering, bewustwording en netwerkvorming. Het landelijk Sportakkoord wordt in decentrale akkoorden per gemeente/regio uitgewerkt op basis van de eigen behoefte. Daarbinnen kan MEE zich vanuit de specifieke kennis en ervaring richten op de mensen met een beperking.

Wat gaat MEE doen?
MEE gaat in de periode 2019-2021 initiatieven ontplooien rondom:

  • Bereiken en bewustwording van de doelgroep/cliënten. Cliëntondersteuners informeren cliënten over sport- en bewegen en stimuleren hen.
  • Bewustwording en training van professionals in het sociaal domein, die zich bezighouden met sport en bewegen voor het omgaan met mensen met een beperking.
  • Het inzetten van ervaringsdeskundigen als ambassadeur.

Meerwaarde:

  • MEE kent de doelgroep mensen met een beperking. MEE is daarmee een belangrijk kanaal naar de doelgroep.
  • De MEE-cliëntondersteuners en de in veel regio’s werkzame lokale sport- en beweegcoaches kunnen een succesfactor zijn om mensen ‘achter de voordeur weg te halen’ naar sport en bewegen.
  • MEE heeft een trainings- en ondersteuningsaanbod beschikbaar voor professionals in het sport- en beweegdomein en het bredere sociaal domein, waarmee zij kennis krijgen over de doelgroep, hoe met hen om te gaan en met welk sport- en beweegaanbod zij te bereiken zijn.
  • Door de participatie in netwerken rondom sport- en bewegen van regionale MEE-organisaties ontstaat een match van vraag en aanbod.
  • MEE kan verbanden leggen vanuit een integrale benadering van alle levensgebieden: sport, vrije tijd, gezondheid/zorg, onderwijs, werk, wonen.

De regionale MEE-organisaties en MEE NL gaan de bijdrage van MEE aan het Sportakkoord de komende periode uitwerken. Regionaal en landelijk wordt daarvoor samengewerkt met de andere sport- en beweegpartners.

Contact