Overzicht

Kabinet zet in op borging gespecialiseerde cliëntondersteuning

12, jul, 2022

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning in ieder geval tot 2027 voort te zetten. De ondersteuning die vanuit pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten wordt hiermee geborgd.

De pilots ondersteunen specifieke doelgroepen: de Copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen (ZEVMB), de Netwerkgidsen voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB), de Casemanagers Hersenletsel voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de Bondgenoten zijn er voor naasten van mensen met andere complexe ondersteuningsvragen.

Meerwaarde gespecialiseerde cliëntondersteuning
Onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de pilots toont aan dat de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning leidt tot:

 • Cliënten en hun naasten ervaren weer hoop en perspectief en meer levensgeluk.
 • Naasten voelen zich gesterkt en gesteund.
 • Zorgkosten en maatschappelijke kosten worden bespaard.
 • Inzet van instanties en zorgverleners verloopt efficiënter, er komt meer samenhang.
 • Knelpunten komen systematisch in beeld en worden effectief geagendeerd.
 • Verbetering in communicatie tussen zorgaanbieders, behandelaren, naasten en cliënten.
 • De reguliere onafhankelijke cliëntondersteuners profiteren van de kennis en het netwerk van gespecialiseerde cliëntondersteuners (beiden werken nauw samen).

Gespecialiseerde cliëntondersteuning voor 3000 gezinnen
Voor de minister is de aangetoonde meerwaarde van gespecialiseerde cliëntondersteuning reden om deze langdurig beschikbaar te blijven stellen voor de mensen die nu ondersteuning krijgen in de pilots. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar om de pilots uit te breiden. Hiermee wil de minister bereiken dat in 2026 ongeveer 3.000 gezinnen en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning kunnen krijgen.

Ook is besloten dat de manier van werken uit de pilots wordt voortgezet. Daardoor kunnen de gespecialiseerde cliëntondersteuners blijven werken zoals zij nu doen: domeinoverstijgend (over zorgdomeinen heen en levensbreed), naasten ook ondersteunen indien nodig, betrokken zijn zo lang en intensief als nodig is met gespecialiseerde kennis over de doelgroep en zorgen voor een landelijke signalerings- en leerfunctie. Met deze uitgangspunten wordt de borging in 2023 vormgegeven.

Minder stress en meer rust
Sander Olsthoorn, projectleider Netwerkgids, is erg blij met het besluit van minister Helder: “Dit is vooral geweldig nieuws voor al die gezinnen die te maken hebben met een complexe zorgvraag. Met een gespecialiseerde cliëntondersteuner naast zich voelen zij zich gehoord en ondersteund, hierdoor ervaren ze minder stress en krijgen ze meer rust. Naasten krijgen weer meer ruimte voor hun eigen leven. Wij gaan ons dus vanuit de pilots met volle kracht inzetten voor de borging en uitbreiding van gespecialiseerde cliëntondersteuning, zodat we kunnen blijven doen wat nodig is voor deze mensen.”

Meer weten? Neem dan contact met ons op via: 088 633 0633.

Nationaal gesprek Uitbuiting

12, jul, 2022

Maandag 4 juli vond de derde van vier ronde tafels plaats van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB, georganiseerd door Koraal, CoMensha en MEE Samen. Deze derde regiotafel was voor Oost-Nederland, waarbij de heer Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem) gastheer was.

Het was wederom een waardevolle bijeenkomst, waar we veel partijen uit de keten mochten ontvangen, zoals de Nationaal rapporteur mensenhandel, ervaringsdeskundigen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de projectleider Samen tegen mensenhandel (ministerie van Justitie en Veiligheid), verschillende zorgpartners en anderen.Het doel van het Nationaal gesprek Uitbuiting & LVB is het in kaart brengen van knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen met een licht verstandelijke beperking, mogelijke oplossingen hiervoor en wat we hiervoor landelijk nodig hebben. De uitkomsten van de gesprekken bundelen we en zullen we na de zomer aanbieden aan de ministeries JenV en VWS en de Kamerleden van de Eerste en de Tweede kamer als input voor het landelijke programma Samen tegen mensenhandel.

Binnen de groep van mensen die in aanraking komt met mensenhandel, vormen mensen met een licht verstandelijke beperking een groep die extra aandacht moet krijgen. Zij zijn extra kwetsbaar voor vormen van mensenhandel zoals criminele en seksuele uitbuiting. Slachtoffers van mensenhandel komen beperkt en vaak laat in beeld. We lijken in Nederland slachtoffers van mensenhandel niet goed genoeg te kunnen beschermen en zijn derhalve onvoldoende in staat om herhaling of erger te voorkomen.

Laten we er samen voor zorgen dat voor mensen met een licht verstandelijke beperking de kans verkleind wordt dat ze uitgebuit worden en laten we hen passende hulp bieden.

Overzicht van de ronde tafels:

 • Ronde tafel Zuid-Nederland; 21 april 2022 bij burgemeester Vlecken in Weert (klik hier voor meer informatie)
 • Ronde tafel Noord- en Zuid-Holland; 30 juni 2022 bij burgmeester Oskam in Capelle aan den IJssel
 • Ronde tafel Oost-Nederland; 4 juli 2022 bij burgemeester Marcouch in Arnhem
 • Ronde tafel Noord-Nederland; 15 september 2022 bij burgemeester Schuiling in Groningen

 

Meer weten over LVB en Uitbuiting. Neem dan contact met ons op via: 088 633 0633.

Bron: koraal.nl

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe ga je ermee om?

27, jan, 2022

De uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij medewerkers van The Voice maakte veel los. Duidelijk is, dat het een groot maatschappelijk probleem is dat overal voorkomt: ook in het onderwijs, de zorg, op straat of bij de zorgboerderij. MEE heeft uitgebreide expertise op dit terrein. We begeleiden slachtoffers zelf, leren kwetsbare inwoners (en hun ouders) hoe zij zich kunnen wapenen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en we trainen professionals in hoe zij met dit onderwerp omgaan. 

Kijk niet weg maar pak het aan

De uitzending maakt weer eens duidelijk hoe onzichtbaar maar aanwezig het probleem is. We roepen je dan ook op, als gemeente, onderwijsinstelling, zorginstelling of activiteitencentrum: kijk niet weg maar pak het aan! Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid, vanuit de eigen rol.

Voor wie is ons aanbod?

 • MEE traint professionals zoals docenten, zorgverleners en begeleiders op activiteitencentra in hun contact met cliënten over seksualiteit en intimiteit.
 • MEE begeleidt kwetsbare mensen (en hun ouders) individueel en collectief, zoals jongeren en slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat kan MEE betekenen

Onze expertise is breed en ons aanbod is zowel individueel als collectief. Voorbeelden van specifiek aanbod rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag:

 • Collectieve cursussen en gespreksgroepen, zoals Girls Talk / Boys Talk/Make a move.
 • Individuele trajecten: inwoners worden via gemeente of zorginstelling aangemeld voor een individueel traject over seksualiteit en intimiteit. Hierin krijgen zij inzicht in hun behoeften, mogelijkheden en grenzen en hoe hiermee om te gaan.
 • Voorlichting voor ouders over seksualiteit en grenzen in de opvoeding.
 • Trainingen aan professionals: denk aan het vergroten van kennis over en het herkennen van bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag, fysiek en via social media (zoals grooming).

Mogelijkheden bespreken of meer weten? Neem vooral contact op met Sylvia Swart, Business Development Manager: s.swart@meesamen.nl, 06 – 10 96 08 44. Of laat ons contact opnemen.

Samenwerken met MEE

Gebleken is dat kwetsbare mensen met een beperking vaker slachtoffer zijn van seksueel overschrijdend gedrag dan andere kwetsbare mensen. Juist omdat MEE zich erop richt dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen, heeft dit thema onze aandacht. Maar bouwen aan een samenleving waarin iedereen meedoet, dat doe je met elkaar. We hechten dan ook veel waarde aan de samenwerking met onze partners, die via onze dienstverlening meebouwen aan een inclusieve samenleving.

In beleid jeugdbescherming is positionering cliëntondersteuning gemiste kans

12, jul, 2021

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario.

Het huidige systeem van jeugdbescherming is complex en knelt. JenV, VWS en VNG willen de jeugdbescherming daarom effectiever en slimmer organiseren. In het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ wordt een nieuwe structuur voorgesteld om de afstand tussen de hulpverlening en het gezin kleiner te maken door de oprichting van lokale teams met één vast aanspreekpunt. Dit is een stap in de goede richting naar een structuur, die uitgaat van de behoefte van gezinnen en die het vertrouwen ondersteunt.

Cliëntondersteuning onmisbare schakel voor vertrouwen in overheid

In haar reactie op het Toekomstscenario schrijft MEE NL blij te zijn met de expliciete aandacht voor clientondersteuning. Vanuit cliëntperspectief is onafhankelijke cliëntondersteuning een onmisbare schakel bij het (herstellen van) vertrouwen. De doelgroep kampt vaak met wantrouwen richting overheidsinstanties. Tegelijkertijd ziet MEE NL de positionering en beperkte inzet van cliëntondersteuning als een gemiste kans.

Positioneer cliëntondersteuning naast het gezin

MEE NL pleit ervoor onafhankelijke cliëntondersteuning te positioneren naast het gezin. Een onafhankelijke cliëntondersteuner handelt in het belang van het gezin, versterkt de eigen regie, kan als ‘vertaler’ de complexe zorg- en ondersteuningswereld begrijpelijk maken en is zo een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen te herstellen.

4 Punten voor betere benutting cliëntondersteuning bij jeugdbescherming

Om onafhankelijke cliëntondersteuning bij kind- en jeugdbescherming beter te benutten, komt MEE NL met de volgende concrete voorstellen:

 1. Alle gezinnen met zorg- en hulpvragen worden aan het begin van het proces, liefst door gemeenten, actief in contact gebracht met een onafhankelijk cliëntondersteuner.
 2. Het gezin behoudt hierdoor zelf de regie. Een onafhankelijk cliëntondersteuner is preventief vanaf het begin betrokken bij de zoektocht naar de passende zorg- en hulpverlening door het lokale team en blijft gedurende het proces naast het gezin staan.
 3. Deze cliëntondersteuner versterkt het gezin zelf, alsmede het sociaal netwerk en steunsysteem. Zo wordt de eigen regie versterkt.
 4. De cliëntondersteuner werkt tot slot domeinoverstijgend en levensbreed. Hierdoor hebben het gezin en hun naasten één vertrouwd aanspreekpunt, die zowel preventief als kortdurend ondersteunt, bijvoorbeeld door het meebewegen van het voorliggende veld naar andere vormen van specialistischere zorg.

Download hier de Inbreng MEE NL  

Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming (pdf).

 

Verkiezingsdebat preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen

11, mrt, 2021

Op donderdag 4 maart vond een verkiezingsdebat plaats met als thema preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen. Het debat, uitgezonden door Nieuwspoort, is hieronder volledig terug te kijken.

Logeerkring Drenthe zoekt gastgezinnen in Assen e.o.

28, jan, 2021

Veel kinderen, ook met een beperking, vinden het een feest om af en toe een dagje uit te gaan of te mogen logeren. Ook voor kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder, broer of zus met een beperking is het fijn om er af en toe tussenuit te gaan en leuke dingen te doen. Logeerkring Drenthe biedt jonge mantelzorgers en kinderen met een lichte beperking de mogelijkheid om een dagje of weekend door te brengen bij een vrijwillig gastgezin. In Assen e.o. zijn we dringend op zoek naar fijne gastgezinnen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud.

De logés

Logeren via Logeerkring Drenthe is bedoeld om gezinnen te ondersteunen waarvan een van de gezinsleden een lichamelijke, psychische of (licht) verstandelijke beperking heeft. De logés zijn kinderen met een beperking, of kinderen waarvan de vader, moeder, broer of zus een beperking heeft. Samen met Logeerkring Drenthe wordt gezocht naar een goede match tussen het gastgezin en de logé. Vervolgens worden er goede afspraken gemaakt over de invulling, timing, mogelijke zorgbehoefte en eventuele onkostenvergoeding.

De vrijwillige gastgezinnen

Om goede matches te kunnen maken, zijn gastgezinnen van allerlei leeftijden en gezinssamenstellingen welkom. Er zijn logés die goed passen binnen een jong gezin, maar ook logés die zich beter voelen bij een ouder echtpaar, of samenlevende mannen en vrouwen, met en zonder kinderen. Ervaring met mensen met een beperking is niet vereist. Belangrijker is dat de logé en het gastgezin blij worden van elkaar. Om een goede band met elkaar op te kunnen bouwen, is het belangrijk dat de logés met enige regelmaat bij het gastgezin verblijven.

Meer weten?

Wilt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tabitha Roosenband via logeerkring@meedrenthe.nl of
06 – 4623 5186. Op www.logeerkring.nl vindt u ook meer informatie.

Tweede Kamerverkiezingen: Stem jij ook?

21, jan, 2021

Woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Met ‘Stem jij ook?’ maakt ProDemos deze verkiezingen toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat doen ze door in duidelijke taal uit te leggen wat de politiek doet en wat stemmen betekent, én door uitgebreid stil te staan bij hoe stemmen werkt.

Online informatiebijeenkomsten
ProDemos organiseert op 6 februari en 10 maart gratis online informatiebijeenkomsten over de verkiezingen van 10.00 tot 12.00 uur. Op een luchtige en begrijpelijke manier worden de deelnemers geïnformeerd over de verkiezingen. Het wordt een interactieve bijeenkomst, doordat de chat gebruikt kan worden. Mensen met een lichte verstandelijk beperking kunnen individueel aan deze workshop deelnemen, maar het is ook mogelijk om met een groep cliënten gezamenlijk de workshop volgen. De link om de bijeenkomst te volgen verschijnt op de dag zelf op de voorpagina van www.stemjijook.nl. Er is onbeperkt plek en vooraf opgeven is niet nodig.

Debat in Duidelijke Taal
Op zaterdag 13 februari (14.00 tot 15.30 uur) organiseert ProDemos het Debat in Duidelijke Taal. In dit debat gaan (kandidaat-)Kamerleden online met elkaar in gesprek over stellingen die aansluiten bij de belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking. De link om het debat live te kijken verschijnt op de dag zelf op de homepagina www.stemjijook.nl. Er is onbeperkt plek en vooraf opgeven is niet nodig.

Website en verkiezingskrant
De website stemjijook.nl staat vol informatie over de verkiezingen. Er zijn bijvoorbeeld leuke filmpjes te vinden waarin de politiek en stemmen worden uitgelegd. Stemjijook.nl is ook ontwikkeld voor professionals. Zij kunnen er veel materiaal vinden, waaronder de ‘Stem jij ook’-verkiezingskranten en een toolbox waarmee organisaties zelf een ‘Stem jij ook?’-bijeenkomst kunnen organiseren.

Ga naar stemjijook.nl/voor-professionals voor meer informatie.

Preventief coachen voorkomt afglijden kwetsbare scholieren

18, jan, 2021

Van april 2018 tot mei 2020 hebben 150 praktijkschoolleerlingen deelgenomen aan de pilot Toekomstcoach van MEE. Monitoring in een cliëntvolgsysteem toont aan dat deze methode voorkomt dat kwetsbare jongeren vroegtijdig uitvallen van school, thuis op de bank komen te zitten en verder afglijden.

Onderzoek in 2020 van het Centraal Bureau van de Statistiek laat zien dat er ruim 70.000 jongeren zijn zonder startkwalificatie. Zij lopen het risico langdurig thuis te komen zitten en niet meer mee te doen met de maatschappij. Hierdoor raken ze bij hulpverleners buiten beeld met kans op verslechtering van hun situatie door schulden, gezondheidsproblemen, verslaving en/of criminaliteit. Dit probleem is nu des te nijpender, omdat scholieren door de coronacrisis meer online en minder fysiek les krijgen en daardoor nog minder zichtbaar zijn bij de leerkrachten.

Een duurzame plek in de samenleving

De Toekomstcoach zorgt voor een soepele overgang van school naar het volwassen leven en voorkomt dat kwetsbare jongeren uitvallen van school en thuis op de bank komen te zitten.

MEE startte deze aanpak in samenwerking met praktijkscholen, het speciaal onderwijs en gemeenten verspreid over het hele land. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financierde tot mei 2020 een pilot voor deze aanpak. Met het cliëntvolgsysteem van AdSysCo heeft MEE ruim 150 trajecten Toekomstcoach nauwkeurig geregistreerd en gemonitord. Deze effectmeting toont aan dat het inzetten van de Toekomstcoach inderdaad een preventieve waarde heeft:

 • De maatschappelijke en financiële positie van de jongeren zijn verbeterd. Zo is het aandeel deelnemers dat betaald werk heeft toegenomen van 13 naar 30 procent.
 • De zelfredzaamheid is toegenomen op alle 13 levensgebieden waarvoor dit gemeten is.
 • Jongeren zijn positiever over hun eigen deelname aan de maatschappij. Dit blijkt uit de rapportcijfers die zie hiervoor geven aan het begin en aan het eind van het traject.
 • Er wordt bespaard op uitkeringen en schulphulpverlening De schatting is dat het bij deze pilot €288.000 bespaard is op maatschappelijke kosten.

Lees hier de volledige rapportage.

Wat is de Toekomstcoach?

De Toekomstcoach is een gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning. Het is een methodiek voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De methode is erop gericht om jongeren actief te laten meedoen aan de samenleving en daarbij een toekomst kunnen opbouwen. De Toekomstcoach is er voor:

 • scholieren die dreigen uit te vallen,
 • jongeren aan het eind van hun opleiding die ondersteuning nodig hebben bij de stap naar betaald werk omdat ze anders uitvallen,
 • jongeren zonder baan en zonder zinvolle dagbesteding, opleiding of (vrijwilligers)werk.

Hoe maakt de Toekomstcoach het verschil?

De Toekomstcoach is een integrale aanpak die verdergaat dan reguliere cliëntondersteuning en schoolmaatschappelijk werk. Het grote verschil is dat de Toekomstcoach preventief betrokken blijft, ook als de hulpvraag is opgelost. Wanneer de jongere alsnog dreigt uit te vallen, kan de Toekomstcoach snel op- en afschalen en direct schakelen tussen school, gemeente, UWV en het werkbedrijf. De Toekomstcoach verbindt, is laagdrempelig en altijd nabij. Dit voorkomt draaideurproblematiek.

De Toekomstcoach voor jouw gemeente en school

De aanpak Toekomstcoach is gezamenlijk ontwikkeld en kan in iedere gemeente en op iedere school worden uitgevoerd. Meer weten? Ga met ons in gesprek.

Nooit meer helemaal de oude

14, jan, 2021

“Revalidatie na corona zwaarder dan gedacht: ‘We zien steeds meer patiënten met de symptomen van een herseninfarct’“, kopte Dagblad van het Noorden met een foto van een coronapatiënt die de IC verlaat. Veel ex-coronapatiënten lijken alledaagse dingen niet meer te kunnen. Een herkenbaar pad na weken van coma. Vermoeidheid, overprikkeling, stoornissen in taal, spraak en begrijpen, vertraagde informatieverwerking, gedragsveranderingen, emotionele en seksuele ontremming. Dergelijke voorbeelden van ‘restverschijnselen’ van hersenschade zijn volgens de Hersenstichting blijvend bij 25-30% van de mensen die spontaan uit coma ontwaken (Bron: Hersenstiching.nl).

Symptomen van hersenletsel

Dit ‘nooit meer helemaal de oude’ is ook een veel gehoorde klacht na een sport- of verkeersongeluk, val van een trap, klap tegen het hoofd, herseninfarct, tumor of bijvoorbeeld hartstilstand. Maar na een ziekenhuisbezoek of revalidatie raken mensen vaak uit beeld. Dit blijkt uit het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel binnen het VWS-programma Volwaardig leven, waarin ook MEE met casemanagers betrokken is in een pilot voor tijdige opvolging.

We denken niet snel aan de mogelijkheid van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en worden er niet vaak naar verwezen, ook al is er in Nederland veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Als mensen thuis het leven weer moeten oppakken en merken dat dit niet meer goed lukt, kunnen zij en hun naasten vaak moeilijk de juiste ondersteuning vinden als ze die nodig hebben. En soms pas jaren later – en een stempel van ‘verward persoon’, verlies van baan of gezin verder – de link leggen met niet-aanboren hersenletsel. Het ministerie van VWS erkent dit probleem en heeft daarom een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma ‘Volwaardig leven’ als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning.

Pleidooi voor meer opvolging

MEE pleit voor meer samenwerking in de keten als ‘linking pin’ tussen tijdig signaleren en preventie, bijvoorbeeld in de vorm van casemanagement. Ook na ontslag uit het ziekenhuis als gevolg van corona. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we symptomen eerder herkennen en mensen sneller kunnen leiden naar passende hulp of zorg.

Meer informatie over het project Casemanagement Hersenletsel >

Ga met ons in gesprek >

Meld jouw gemeente aan als koploper clientondersteuning

14, jan, 2021

Wil jij in jouw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Je kunt jouw gemeente of regio uiterlijk 7 februari 2021 bij Movisie aanmelden als één van de nieuwe koplopers! Klik hier om jouw gemeente aan te melden >

Koplopertraject Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het Koplopertraject Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste drie jaar hebben 92 koplopergemeenten het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. In deze laatste wervingsronde is er opnieuw ruimte voor koplopergemeenten of -regio’s die willen inzetten op het versterken van cliëntondersteuning. Koplopergemeenten gaan gedurende twee jaar aan de slag om cliëntondersteuning voor inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken. Dit wordt door het ministerie van VWS financieel ondersteund.

Waarom deelnemen?

Als koploper kies je zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die jij in jouw gemeente beter wil bedienen. Koplopers ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Gedurende het koplopertraject worden door Movisie goede voorbeelden gesignaleerd, beschreven en verspreid, zodat je als gemeente ook kunt leren van andere gemeenten.

Het Koplopertraject Cliëntondersteuning faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Je kunt je ook als regio aanmelden. In dat geval pak je de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op.

Bron: Movisie